Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Milo conformeert zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in de Governance voor de Zorg.

Tijdens vier vergaderingen per jaar toetst de Raad van Toezicht vanuit de visie en de strategie van Milo hoe het bestuur en management de veiligheid en zorgvuldigheid van haar cliënten waarborgt als maatschappelijke onderneming.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van het bestuur en ziet derhalve toe op:

 • Realisatie van de doelstellingen en het beleid van Milo;
 • De correcte en verantwoorde uitvoering van de maatschappelijke doelen als het gaat om veiligheid en kwaliteit van zorg;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing;
 • Transparante verantwoording aan alle belanghebbenden;
 • Financiële verslaglegging.

De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verstrekken voor:

 • Vaststelling van het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
 • Vaststelling van de jaarbegroting en de jaarrekening;
 • Vaststelling van de beleidsplannen van Milo waarin opgenomen dient te zijn de onderzoekplanning met de Radboud Universiteit en de implementatie van nieuwe kennis;
 • Het beleid m.b.t. de zorg voor een open dialoog met belanghebbenden;
 • Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking;
 • Aangifte van surseance van betaling of faillissement;
 • Gelijktijdige beëindiging van arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk deel van de werknemers.

Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. J.W.L. van Erp is voorzitter en heeft als aandachtsgebied:

 • Strategie;
 • Algehele bedrijfsvoering;
 • Realisatie doelstellingen in zorgvuldigheid en transparantie naar alle betrokkenen;
 • Financiën.

Prof. Dr. B. Steenbergen is lid en heeft als aandachtsgebied:

 • Strategie;
 • Toezicht op het gehele Zorgprogramma;
 • Toezicht op de vakinhoudelijke kwaliteit en de veiligheid van het Zorgprogramma zowel als van de product- dienstcombinaties;
 • Advies en toezicht op de inhoud en ontwikkeling van producten en diensten.

Dhr. M.W.M. Cantrijn is lid en heeft als aandachtsgebied:

 • Strategie en specifiek gericht op de dienstverlening aan Onderwijsinstellingen;
 • Onderwijs in relatie tot Zorg v.v.;
 • Advies en toezicht op de product- dienstcombinaties t.b.v. Onderwijs;
 • Toezicht op de manier waarop de toepassing van de zorg wordt vertaald en gebracht naar de eerste lijn van de sociale omgeving van de cliënt en de wijze waarop deze eerste lijn wordt betrokken bij ondersteuning en behandeling.